Ansprechpartner

                                                                

                                                                                 Ihre in Bocholt

 

V E R T R I E B:

 

Bernd Lechtenberg

Geschäftsführender Gesellschafter
0 28 71 / 24 411 - 26
0 17 1 / 71 04 601
bernd.lechtenberg@altrogge-meyer.de

George Böcker

Geschäftsführender Gesellschafter/Vertrieb Außendienst
0 28 71 / 24 411 - 30
0 17 1 / 74 75 015
george.boecker@altrogge-meyer.de
  

Matthias Benning

Vertrieb Außendienst
0 28 71 / 24 411 - 59
0 16 0 / 96 32 77 47
matthias.benning@altrogge-meyer.de

Thomas Schmitz

Vertrieb Innendienst / Beschläge
0 28 71 / 24 411 - 58
0 15 1 / 15 03 51 11
thomas.schmitz@altrogge-meyer.de
   

Andrea Montelett

Assistenz der Geschäftsleitung/Vertrieb
0 28 71 / 24 411 - 34
0 17 6 / 15 67 66 84
andrea.montelett@altrogge-meyer.de

 
  
  
  
E I N K A U F : 
  

Andre Schmeing

Einkauf
0 28 71 / 24 411 - 18

andre.schmeing@altrogge-meyer.de

Peter Lücke


Fachberater im Fachmarkt
0 28 71 / 24 411 - 32

peter.luecke@altrogge-meyer.de
  
  
  
e-commerce : 
  

Anna Kruse

Administration & e-commerce

0 28 71 / 24 411 - 57
anna.kruse@altrogge-meyer.de

 
  

Swetlana Lechtenberg

Datenpflege

0 28 71 / 24 411 - 45
swetlana.lechtenberg@altrogge-meyer.de
 
  
  
  
F A C H M A R K T : 
  

Daniel Zeithamel 

Fachberater im Fachmarkt
0 28 71 / 24 411 - 36

daniel.zeithamel@altrogge-meyer.de

Radia Diallo

Fachberater im Fachmarkt
0 28 71 / 24 411 - 41

radia.diallo@altrogge-meyer.de
  

André Elsebrock

Fachberater im Fachmarkt
0 28 71 / 24 411 - 32

andre.elsebrock@altrogge-meyer.de
 
  
  
S C H L I E S S A N L A G E N : 
  

George Böcker

Geschäftsführender Gesellschafter/Vertrieb Außendienst
0 28 71 / 24 411 - 30
0 17 1 / 74 75 015


george.boecker@altrogge-meyer.de

Oliver Mümken

Fachberater Schließanlagen
Außendienst

0 28 71 / 24 411 - 0

oliver.muemken@altrogge-meyer.de
  

Friedhelm Drexelius

Fachberater Schließanlagen
Außendienst
0 28 71 / 24 411 - 0
0 16 0 / 99 68 61 13
0 28 71 / 34 26 510 (HomeOffice)
friedhelm.drexelius@altrogge-meyer.de

Ivan Antunovic

Fachberater Schließanlagen
Außendienst

0 28 71 / 24 411 - 21
0 17 1 / 74 75 014
ivan.antunovic@altrogge-meyer.de
  
  
  
L O G I S T I K : 
  

Benedikt Telaar


Logistik
0 28 71 / 24 411 - 25
benedikt.telaar@altrogge-meyer.de

Rolf Böing

Logistik
0 28 71 / 24 411 - 13
rolf.boeing@altrogge-meyer.de
  
  
  
K R E D I T O R E N / D E B I T O R E N : 
  

Jessica Seidel

Kreditoren/Debitoren
0 28 71 / 24 411 - 22


jessica.seidel@altrogge-meyer.de

Martina Böcker

Kreditoren/Debitoren
0 28 71 / 24 411 - 20

martina.boecker@altrogge-meyer.de
  
  
  
Z E N T R A L E: 
  

Claudia Krabbe

Zentrale
0 28 71 / 24 411 - 0        

zentrale@altrogge-meyer.de 

Davorka Tomljenovic-Becking

Zentrale
0 28 71 / 24 411 - 0        

zentrale@altrogge-meyer.de 
  
  
  
  
  
B E L I E F E R U N G : 
  

Oliver Mümken

Auslieferung, Notdienst Schliessanlagen
0 28 71 / 24 411 - 0
oliver.muemken@altrogge-meyer.de 
  
   


                     
                                                                                                                         

 Datenschutz